Site Haritasıİstek ve Öneri Formu
KALİTE
Kalite Yönetimi Birimi ve ÇalışmalarıEvrim Yalçınkaya ERCİHAN
Kalite Yönetim Direktörü

 

Hastalarımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak ve hasta haklarına saygılı, yasalara ve etik kurallara bağlı, çalışanlarını önemseyen bir hastanecilik anlayışı ile kalite ilkelerine uygun olarak güvenilir sağlık hizmeti vermektir.

HASTANEMİZDE SKS ÇERÇEVESİNDE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI;

·           Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

·           Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.

·           Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

·           Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

·           Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları anket uygulamaları,anket sonuçları değerlendirmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir.

·           SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar, SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.

·           Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

·           SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

·           Bölüm hedeflerine ilişkin yapılan analizleri değerlendirir.

·           SKS çerçevesinde belirlenen komitelerin çalışmalarına katılır.

·           Bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak düzenleyici önleyici faaliyetleri takip eder.

·           Hedeflere ilişkin öz değerlendirmelere katılır.

·           Görevini Kalite Yönetim Sistem politikası hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

 

HASTANEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER;

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·         Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirir

·         Hastane alt yapı güvenliğini sağlar

·         Kurumda can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlar

·         Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını yürütür

·         Tesisin atık yönetimine çalışmalarını yürütür.

·         Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar

·         Tehlikeli maddeler ile ilgili (kimyasallar, radyoaktif malzeme ve atıklar, tıbbi ve bulaşıcı atıklar vs) gerekli düzenlemeleri yapar.

·         Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·         Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,

·             Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,

·                Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,

·            Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,

·      Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık tarama programlarının            hazırlanması ve takibi yapar.

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

·         Güvenli ilaç uygulamalarını sağlar.

·         Hasta güvenliği komite üyeleri çalışanlar arasında etkili iletişim ortamını sağlar.

·         Radyasyon güvenliğini sağlar.

·         Güvenli cerrahi uygulamalarını sağlar.

·         Transfüzyon güvenliğini sağlar.

·         Hasta mahremiyetini sağlar.

·         Hastaların güvenli transferini sağlar.

·         Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesini sağlar.

·         Bilgi güvenliğini sağlar.

·         Enfeksiyonların önlenmesini sağlar.

·         Laboratuvarda hasta güvenliğini sağlar.

·         Tıbbi cihaz güvenliğini sağlar.

·         Hastaların doğru kimliklendirilmesini sağlar.

·         Düşme risklerinin azaltır.

·         Komite görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler.

 

 

 

 

 

EĞİTİM KOMİTESİ

·        Sağlıkta kalite standartları eğitimi, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri ve hastalara yönelik eğitimleri planlar ve düzenler.

·        Hasta, çalışan, enfeksiyon ve tesis güvenliği komitelerinin vereceği eğitimleri organize eder.

·        Bakanlığın veya diğer resmi ve özel kuruluşların mesleki geliştirmeye yönelik yaptığı eğitimler, seminerler, kongreler hakkında personeli bilgilendirmek ve ilgili personelin organizasyonlara katılımı konusunda plan yapar.

·       Eğitim planı dahilindeki konular dışında personelin talepleri ve oluşan yeni eğitim ihtiyaçları doğrultusunda plan dışı eğitimleri yapar ve kaydeder.

·         Farklı konu ve sorunlarda halkı bilinçlendirme amaçlı eğitimler düzenler.

 

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

·         Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,

·         Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,

·         Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,

·         Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,

·         Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,

·         Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,

·         Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,

·         Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,

·         Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,

·         Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,

·         Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,

·         Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

·         Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.

 
 
Kurumlar
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hast. Kurumu
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Belediyesi
Nevşehir Üniversitesi
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü
Kurumlar
Nevşehir Halk Sağlığı İl Müdürlüğü
Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği
Nevşehir Devlet Hastanesi
Ürgüp Devlet Hastanesi
Nevşehir Ağız ve Diş Sağ. Merk.
Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi
Önemli Linkler
MHRS Randevu
Hastane Laboratuvar Sonucu
BİMER
E - Nabız
E Bodro
Kurumsal E Posta
Kurumlar
Sağlık Bakanlığı E Posta Sistemi
Sağlık Bakanlığı Bilgi Edinme
Sağlıkta Buluşma Noktası
0 384 341 40 31
MESAJ
ÜRGÜP Devlet Hastanesi
Copyright ©2015 Web Tasarım_medyatör